Tedarikçi Aydınlatma Metni

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI– TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI/YETKİLİSİ VE İŞ ORTAĞI/ÇALIŞANI/YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

NO ONE EST 2020 GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“NO ONE”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında, bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler ile işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.no-one.com.tr ‘da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Veri Nedir ve Tarafımızca Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir? 

 

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Finans Bilgisi

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

CCTV kayıtları.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

NO ONE olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile NO ONE’nın meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın kişisel verilerinin, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya NO ONE ofis ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.  

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz NO ONE tarafından şu amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,

Hukuk işlerinin takibi süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,

Operasyon güvenliğinin temini,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Tarafınızca NO ONE’a tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,

Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,

Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

Tedarik zinciri yönetim sürecinin yürütülmesi,

Tedarikçiler, iş ortakları, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması.

Kişisel verileriniz, yine NO ONE veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. NO ONE tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir ve Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, işbu metnin 3. Maddesinde yer alan amaçlar kapsamında,  yurtiçinde ve/veya yurtdışında, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta şirket hissedarlarımız olmak üzere, NO ONE’nın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları  ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. 

KVKK Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.no-one.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

3'üncü Kişi Referans Aydınlatma Metni

ÜÇÜNCÜ KİŞİ (REFERANS) AYDINLATMA METNİ

NO ONE EST 2020 GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“NO ONE”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, bizimle paylaşılmış en güncel ve doğru veriler ile işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere web sayfamızda yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Veri Nedir? 

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda tarafınıza ait kimlik verisi ve iletişim verisini aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve m.5’te hüküm altına alınan şartlara uygun olarak işlemekteyiz;

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adayına ilişkin referans bilgisi toplanması,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişilerin, iş sözleşmesini kurmak amacıyla iletmiş oldukları fiziki/elektronik özgeçmiş, iş başvuru formlarında  ad, soyad, çalıştığınız kurum bilgisi, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerinizi NO ONE’ın meşru menfaati gereği işlemekte ve bu formlar üzerinde yer alan bilgileri tarafınızla yazılı veya sözlü iletişim kurabilmek için yine NO ONE meşru menfaatleri gereği kullanmaktayız. 

Önemle hatırlatmak isteriz ki, şayet referans kişi olarak NO ONE’a bildirildiğinizden haberiniz yoksa yahut NO ONE insan kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi esnasında haberiniz oldu ise lütfen bu durumu sizinle iletişime geçen kişi veya kişilere bildiriniz. Aksi halde Şirket’imiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz matbu başvuru formu, e-posta, kargo, sözlü mülakatlar ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişler olmak üzere fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecek olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri safhasında görüşünüze başvurmak amacıyla 1 yıl veya iş başvurusunun kabul edilmesi üzerine hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.

Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, aday yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, adaya ilişkin görüşünüzün alınması, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, hissedarlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçinde ve/veya yurtdışında, ilgili güvenlik önlemleri alınarak aktarılabilecektir. 

KVKK m.11 Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı web adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

Müşteri Aydınlatma Metni

NO ONE EST 2020 GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“NO ONE”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla NO ONE tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenecektir.

2. Kişisel Veri Nedir?
KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda siz üyelerimizin

- Ad – soyad bilgileri (Kimlik Verileri),
- Adres, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri (İletişim Verileri),
- Kredi kartı, banka hesabı bilgileri (Finansal Veriler),
- Alışveriş, alışveriş geçmişi bilgileri (Müşteri İşlem Verileri),
- Pazarlama bilgileri, alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler (Pazarlama Verileri),
- Dilek, şikayet ve itibar yönetimi bilgileri (Talep, Şikayet Ve İtibar Yönetimi Verisi),
- NO ONE hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri (Lokasyon Verisi),
- Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, NO ONE hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, NO ONE ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, alışveriş tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz sayfa kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar (Kullanıcı Bilgileri),
- Log in credential bilgileri, parola bilgileri, IP adresi (İşlem Güvenliği Bilgisi), aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.


 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
  NO ONE tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  - Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
    - Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
    - Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
    - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
    - İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin icrası,
    - İş ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    - Mal alış, satış, satış sonrası süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,
    - Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
    - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
    - Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
    - Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
    - Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
    - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
    - Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
    - Talep ve şikayetlerin takibi,
    - Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
    - Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
    - Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi,
    - Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
    - Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile

  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.
   
 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?
  Kişisel verileriniz NO ONE ile kurduğunuz işbu üyelik sözleşmesi aracılığıyla elektronik yollarla elde edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5’te yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.


 1. Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?
  Kişisel verileriniz, işbu metnin 3. Maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesine istinaden NO ONE genel merkezine ve üçüncü kişilere (tedarikçiler, danışmanlar, hukuk müşaviri, mali müşavir, iş ortakları, bilgi teknolojisi hizmeti sağlayan kuruluşlar, yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşları) aktarılmaktadır veya aktarılabilecektir. İşbu aktarma faaliyeti, bilgi teknolojisi ve barındırma hizmetinin yurtdışı kaynaklı olması dolayısıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında gerçekleşmektedir.

 2. KVKK Kapsamında Haklarınız
  KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
 3. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.no-one.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

  Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMUNU KOYMAZSAK NOLUR/ aşağıda

NO ONE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Kişisel Veri Sahibi Tarafından Yapılacak Başvurulara İlişkin) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“veri sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak; · Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile · Noter vasıtası ile, · Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle · Mobil İmza ya da e-posta ile başvuru ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvurunun İçerisinde Belirtilecek Bilgi Şahsen Başvuru (İlgili kişinin bizzat gelmek suretiyle kimliğini tevsik eder bir belge ile başvurması) Gülbahar Hatun mahallesi Şht. Rahman Şeber Sk. No:19/A Ortahisar/Trabzon Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kanalıyla Gülbahar Hatun mahallesi Şht. Rahman Şeber Sk. No:19/A Ortahisar/Trabzon Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla işbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak atılmış güvenli elektronik imza ile imzalanarak

info@no-one.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru info@no-one.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kanallar Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Başvuruda bulunan veri sahibinin iletişim bilgileri: Adı Soyadı : ................................................................................................ ........ Doğum Tarihi ve T.C. Kimlik No : ........ / .......... / ............ ............................................................. Telefon Numarası : ................................................................................................ ........ E-posta Adresi : ................................................................................................ ........ Adres : ................................................................................................ ........ Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) ☐Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐İş Ortağı ☐Diğer: ………………….. Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:………………………………..…………………..……...…………….….......................... Konu:..................................................................................................................................................... ................... ☐Mevcut Çalışanıyım ☐Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : ......................................... ☐Diğer: ........................................................................ . ☐İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : .......................... ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ................................................................................... Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ...................................................... Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: € Adresime gönderilmesini istiyorum. € E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. € Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten temsil alınması durumunda vekâletname veya yetkili kişinin yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.) İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Başvuru Tarihi : ......... / ........... / ............... Başvuranın Adı Soyadı : .......................................................... İmzası : ..................... Şirket tarafından doldurulacaktır Tarih : ......... / ........... / ............... Teslim Alanın Adı Soyadı : ...................................................... İmzası : ......................